جدیدترین خبرهای «آزمون آیین نامه رانندگی

با این گواهینامه میتوان شغل رانندگی را برگزید و با آن کسب درآمد کرد زیرا این میزان بار و این تعداد مسافر اغلب

توسط GISOOYEKHABAR در 10 آبان 1400
با این گواهینامه میتوان شغل رانندگی را برگزید و با آن کسب درآمد کرد زیرا این میزان بار و این تعداد مسافر اغلب مناسب مینی بوس و ون و این میزان بار مناسب وانت و کامیونت خواهد بود. میزان کارایی روغن های معمولی موتور چند کیلومتر می باشد؟ اکثر آنها قابلیتهایی دارند که با مطالعه چند کتاب برابری میکند. در نت نظر بخوان : تست زیبایی : این تست رو انجام بده ببین چند درصد خوشگلی؟ در زمان ترمز گیری چه عاملی را باید مد نظر قرار داد ؟ سعی کنید خودرویی که برای آزمونتان در نظر گرفته شده رو بشناسید.و ویژگی های مختلف آن را بدانید. صبور باشید و تلاش کنید. در این قسمت از سایت ما مجموعه ای از سوالات آیین نامه اصلی را به صورت یکجا در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید بدون پرداخت هیچ مبلغی به سوالات دسترسی داشته باشید. در حین آموزش عملی رانندگی نمونه سوالات آیین نامه اصلی pdf را در تلفن هوشند یا تبلت خود داشته باشید و هر جایی که در مترو و اتوبوس و وقتهای اضافه این فایلها را مرور کنید. ۱-نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید - ترمز دستی را بکشید - در دنده جلو قرار دهید. آزمون گواهینامه زانندگی به هنگام نقل و انتقال مالکیت، اوراق شدن و یا از بین رفتن وسیله نقلیه، پلاکها در واحد شمارهگذاری یا مراکز مجاز از روی وسیله نقلیه فک و نزد راهنمایی و رانندگی نگهداری میشود. پلاک سوم با هر بار تمدید اعتبار پلاک، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعات اصلی و رنگ وسیله نقلیه بااطلاعات جدید تولید و جایگزین پلاک سوم پیشین خواهد شد. مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هر یک از قطعات اصلی وسیله نقلیهشامل موتور، شاسی و اتاق را داشته باشد باید پیشتر مجوز لازم را از واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگیدریافت نماید. تعویض قطعات اصلی و همچنین تغییر رنگ وسایل نقلیه وارداتی پیش از شماره گذاری نیزمنوط به دریافت مجوز کتبی از واحدهای شماره گذاری میباشد. تبصره ۴- درکلیه موارد بالاآزمون آییننامه و مقررات راهنمایی و رانندگی به صورت نوشتاری و یارایانهای انجام میگیرد. هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواستخود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارایه مینمایند تا پس از احراز اصالتخودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاکجدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانهای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد. الف - برای وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم، یک پلا ک در جلو و پلاکدیگر در عقب آن نصب میشود. ۱۸٫۳۵ متر، ارتفاع حداکثر ۴٫۵ مترو وزن حداکثر۴۰ تن است. طول ۱۶٫۵ متر، عرض ۲٫۶ متر و ارتفاع ۴٫۵ متر. دستورالعمل مربوط به مدت اعتبار و همچنین نحوه استفاده از پلاک ویژه و چگونگی ارائه اطلاعات موردنیاز از سوی راهنمایی و رانندگی عیین و اعلام میگردد. سازمان ثبت احوال کشور موظف است از طریق شبکه رایانه ای، اطلاعات فوتشدگان راحداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار راهنمایی و رانندگی محلقرار دهد. تبصره - در صورت خرید خودرو، صاحب پلاکها یا نماینده قانونی وی باید برای دریافت مجوز نصبپلاک بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید. حجم مطالب مورد نیاز برای برای شرکت در آزمون مقدماتی زیاد است اما سطح سوالات پایین است و به سادگی به بسیاری از آنها میتوان پاسخ آزمون آیین نامه درایوینگ داد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یاقائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسنادرسمی مراجعه نمایند. در هر حال هر نوع وسیله نقلیهای که کشیده میشود باید یک نفر راننده دارای پروانه مجاز رانندگی هدایتآن را به عهده گیرد تا در صورت وقوع خطر بتواند آن را بدون وقوع حادثه کنترل نماید. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از تردد خودروهای متخلف از این ماده، تا انجام شماره گذاریجلوگیری به عمل خواهند آورد. راهنمایی و رانندگی میتواند پلاک ویژه تحویلی به سازندگان یا فروشندگان وسایل نقلیه را، بهعلت نداشتن نیاز به استفاده یا استفاده برخلاف مقررات پس بگیرد. در صورت سرقت، مفقود شدن و یا اگر به هر علتی وسیله نقلیهای مورد تصرف غیرقانونیقرار گیرد، مالک و یا نماینده قانونی وی مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین واحد انتظامی اعلامنماید. هرگاه پلاک، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مفقود و یا از بین برود مالکیا نماینده قانونی وی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف (۴۸) ساعت به واحد شماره گذاری راهنمایی ورانندگی و یا مراکز مجاز اعلام کند و اقدام به دریافت پلاک جدید، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیتالمثنی نماید.
آخرین مطالب