راهنمای نگارش مقاله - مجله علمی پژوهان

۳- نویسنده یا این که نویسندگان در نگارش مقاله از متون علمی چاپ شده پیشین خود استعمال کرده باشند. در صورتی که ت

توسط GISOOYEKHABAR در 19 بهمن 1400
۳- نویسنده یا این که نویسندگان در نگارش مقاله از متون علمی چاپ شده پیشین خود استعمال کرده باشند. در صورتی که تعداد نویسندگان 6 نفر و یا این که کمتر باشد، ذکر اسامی تمامی آنان ضرورت دارد. همچنین لازم هست تصاویر به شکل پوشه های جدا از هم از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرمافزار Excel طراحی و ارسال شوند. بحث: مهم یافته های گزینه کنونی حیاتی آن چه در تحلیل های مشابه به وسیله دیگران گزارش شده است، مقایسه شود و از آن نتیجه گیری حتمی دانلود مقاله دانسیته شناسی به عمل آید. در مقدمه واجب است مطالب به گونهای متن شود که روزآمد بودن آن به روشنی قابل ملاحظه باشد. عنوان جداول باید به طور کامل در بالای آن‌ها متن شود و منحنیها، نمودارها، تصاویر و گونه های می بایست اصلی درج زیرنویس کامل (شامل مرجع دارای برای تصاویری که از منابع دیگر آورده شده اند) و شمارهگذاری در صفحات جداگانه ارسال شده و به ترتیب استعمال در متن شمارهگذاری شوند. تعداد جداول نمودارها می بایست حداکثر 5 مورد باشد. جداول و نمودارها پارسی باشند. اعتنا به این ده نکته می تواند در بهبود وضعیت مقاله تألیفی، یاری شایان توجهی به شما نماید. به جهت نظارت فرایندهای مدیر دانش به خواسته مطابقت دادن آن‌ها اهمیت هدف ها سازمان ها ممیزی دانش اضطراری است و بررسی روندهای آن در تراز محلی و جهانی به شناسایی خلأءهای موجود در این راستا امداد خواهد کرد. نویسندگان محترم مقالات خویش را حساس اعتنا به نکته ها تحت تهیه و تنظیم و ارسال نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سال 93 علامت اعتماد را به همین وبسایت اعطا نموده است. طبیعتاً هنگامی شما به تحقیقی می دانی دست می زنید می بایست دیتا هایتان را از محل واحدی تهیه فرمایید تا متغیّرهای دخیل در همین داده ها فرق چندانی نکند. اما در مقالات مرور سیستماتیک مثل مقالات تحقیقی فعالیت شود. مقالات گزارش کوتاه از ساختاری مشابه به مقالات پژوهشی برخوردار می باشد (چکیده و نوشته دارای مثل مقالات تحقیقی تنظیم گردد). در صورتی که گزارش آیتم مشاجره مربوط به عوارض جانبی مواد دارویی باشد می می بایست جزئیات مربوط به دارو و دلایل جانبی شناخته شده قبلی نیز نظر گردد. شیوه کار: می بایست به دسته مطالعه، زمانه و مکان انجام مطالعه، جامعه مورد بررسی، چگونگی تعیین مثال و همینطور جزئیات ابزار پژوهش، طریق کار، شیوه مجزاسازی و باز‌نگری دادهها و نرمافزار آماری گزینه استعمال به دقت اشاره شود. در مطالعات کارآزمایی بالینی ذکر شماره IRCT در نصیب روش عمل الزامی می باشد. ذکر هر نوع تعارض منافع ازجانب نویسندگان و داوران نشریه الزامی است. ۲- ذکر نتیجه های تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و مورد ها نقضکننده.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن