دانلود کتاب زبان انگلیسی

کتاب “سدیم” چندان طولانی نیست ، بلکه دانلود کتاب زبان انگلیسی واقع گرایانه ، مستند و پر از جزئیات مربوط به زندگی شهید صدر است که زندگی وی را در شانزده فصل توصیف کرد و از بزرگ نمایی و اغراق پرهیز کرد. “Na” در عربی به معنای “ما” است؛ “نا” یادآور سه شهید صدر (فیلسوفان …

ادامه مطلبدانلود کتاب زبان انگلیسی