باید تو من بدست من شلوار کوتاه به 28 به جای 29?


آره من فکر می کنم یکی دیگر از اینچ خواهد بود خوب است. شما می توانید پهلو به آنها یک اینچ و دیگری را به pic?

عالی! من بسر برده و آنها را 1 اینچ و آنها نگاه بزرگ. شما همچنین می توانید ببینید قالب بوت. من فرستاده اونا برای به دست آوردن کوتاه در حال حاضر را فراموش کرده و به عکس. با عرض پوزش.
من تا به حال هرگز من شلوار کوتاه به 28 قبل از. من هرگز واقعا متوجه شدم شما می توانید شلوار کوتاه. من همیشه جلو رک-30 درز شلوار مرد. لوی خوش شانس برند.

هر بار که من رفتم برای وب سایت های مانند Nordstrom & دیدم شلوار با 34 اینچ درز شلوار من فکر کردم شرکت پوشاک بودند تبعیض آمیز در برابر مردم کوتاه lol. مثل شما تا به حال به دنیا آمد بلند به پوشیدن لباس های ما. احمقانه من می دانم.

به عنوان به زودی به عنوان من شلوار من قصد دارم به من شلوار جین سیاه و سفید به کوتاه شدن به 28. که راه من می توانم بیشتر از چلسی ، با تشکر برای نوک.